surf-fear:

photo by Kalle Lundholm
zimmermann-sydney:

Chilly South Bondi x #bondi #chilly #winter (at Bondi Beach Austraila)